LUCRACO - elektrické ruční nářadí, servis, půjčovna

Lucraco s.r.o.

PRODEJ • SERVIS • PŮJČOVNA


    Warning: mysqli_query(): Empty query in /www/doc/www.lucraco.cz/www/inc_ukaz_objednavku.php on line 23
  • Přihlášení

Podmínky zapůjčení ručního elektrického nářadí

1. Uzavřením smlouvy vzniká nájemci právo užívat pronajaté předměty v souladu a za podmínek této smlouvy po dobu sjednanou. Nájemce není oprávněn tyto předměty ani jejich příslušenství pronajímat dalším osobám.

2. Nájemce bere na vědomí, že pokud nebude pronajatý předmět vrácen, pronajímatel podá soudu návrh na vydání věci a ušlého nájemného. Nájemce se dopouští trestného činu neoprávněného užívání cizí věci dle § 249 trestního zákona a pronajímatel uvědomí o této skutečnosti orgány činné v trestním řízení.

3. Při uzavření smlouvy požaduje pronajímatel dva doklady totožnosti (např. občanský průkaz a řidičský průkaz apod.) a zálohu na úhradu případné škody, způsobené ztrátou nebo zničením pronajatého předmětu.

4. Nájemce odpovídá po celou dobu nájmu za ztrátu, zničení či poškození pronajatého předmětu s výjimkou běžného opotřebení vzniklého v jeho řádným užíváním. Nájemce je povinen v případě ztráty, zničení či poškození pronajatého předmětu oznámit tuto skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nájemce se zavazuje, že v případě ztráty, krádeže nebo zničení pronajatého předmětu uhradí nájemné a hodnotu tohoto předmětu v plné výši buď ihned v hotovosti nebo na základě faktury pronajímatele v  době její splatnosti. Stejně tak se nájemce zavazuje uhradit v plné výši náklady na opravu v případě poškození pronajatého předmětu. Nájemce není oprávněn provádět opravy a úpravy pronajatého předmětu a v  případě, že tak učiní, mu budou účtovány náklady na uvedení pronajatého předmětu do původního stavu.

5. Nájemce je zodpovědný za bezpečné použití a provoz pronajatého předmětu a zavazuje se užívat při jeho provozování výhradně schválené přípravky a pomůcky.

6. Nájemce stvrdí, že byl seznámen s obsluhou a údržbou pronajatého předmětu a s bezpečnostními pravidly pro práci s  ním. V případě, že se zařízením budou nakládat pracovníci nájemce, odpovídá nájemce za to, že budou splňovat podmínky dané příslušnými bezpečnostními a právními předpisy k obsluze pronajatých předmětů.

7. Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené provozem pronajatých předmětů.

8. Při prodlení s platbou nájemného je nájemce povinen uhradit kromě poplatku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 1 % z  dlužné částky za každý den prodlení.

9. Nájemce je povinen umožnit revizi pronajatých předmětů v termínu stanoveném pronajímatelem. V opačném případě odpovídá za škodu, která by nedodržením této povinnosti vznikla.

10. Nájemce potvrdí podpisem smlouvy o nájmu, že byl seznámen s těmito podmínkami, a že převzal pronajaté předměty v  provozuschopném stavu.